Головна

Херсонський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

(далі – НДЕКЦ)

– це державна спеціалізована науково-дослідна установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі – Експертна служба МВС), що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

У своїй діяльності НДЕКЦ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Положенням про НДЕКЦ, затвердженим Наказом МВС України від 05.11.2015 № 1359.

Організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю Центру здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

НДЕКЦ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ.

НДЕКЦ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні та інші рахунки відповідно до законодавства, печатки із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення діяльності печатки, штампи, бланки, реквізити.

НДЕКЦ для виконання покладених на нього завдань має право:

 1. виконувати на договірних засадах дослідницькі, навчальні, консультаційні та інші роботи;
 2. отримувати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також за їх згодою, натурні зразки або каталоги продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи та проведення судових експертиз;
 3. одержувати від судів і досудового слідства знаряддя злочину та інші об’єкти, щодо яких закінчено провадження, для використання в
  експертній і науковій діяльності;
 4. отримувати від підрозділів Національної поліції України інформацію, пов’язану з вирішенням покладених на НДЕКЦ завдань і функцій;
 5. використовувати кошти для проведення наукових розробок, розвитку своєї матеріально-технічної бази, створення інформаційно-довідкових фондів, придбання наукової і спеціальної літератури;
 6. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, у тому числі на договірних засадах, працівників органів виконавчої влади;
 7. скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
 8. установлювати зв’язки з правоохоронними органами, установами судової експертизи та криміналістики тощо інших держав та їх міжнародними об’єднаннями, у тому числі у формі членства в цих об’єднаннях, проводити спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової експертизи і криміналістики;
 9. за участі у міжнародних організаціях, сплачувати членські внески передбачені їх установчими документами, за наявності відповідних контрактів, двосторонніх або багатосторонніх угод тощо, передбачених законодавством;
 10. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими і відомчими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.